Create flow, improve your business

Lees meer

Start van een flow Barometer® traject

Snel inzicht in het verbeterpotentieel van uw organisatie, afdeling of team?

Flow Business Improvement heeft haar kennis over het succesvol doorvoeren van veranderingen verankert in de Flow Barometer®. Dit instrument stelt elk team, elke afdeling en elke organisatie in staat om in zeer korte tijd inzicht te verkrijgen in het verbeterpotentieel wat aanwezig is. Binnen 2 weken kan er worden gestart met het interventieplan, wat direct aantoonbaar resultaat oplevert.

Flow Barometer® Traject:

  1. Uitgebreide vragenlijst wordt door elk teamlid ingevuld en is gebasseerd op de 11 eigenschappen van Teamflow
  2. Observeren van de samenwerking binnen het team, afdeling of organisatie
  3. Diepte interviews
  4. Integrale terugkoppeling over het verbeterpotentieel
  5. Gezamenlijk vaststellen van de verbeterinterventies
  6. Start en begeleiding verbetertraject
  7. Team evaluaties
  8. Nieuwe meting van de score op de 11 floweigenschappen

1. Vragenlijst

De vragenlijst wordt door alle teamleden ingevuld en bestaan uit een aantal openvragen en een aantal keuze vragen. Met de antwoorden maken we verschillende analyses hoe er wordt gescoord op de 11 eigenschappen van teamflow.

2. We observeren intensief de samenwerking

Na de eerste analyses uit de vragenlijst, gaan we bewust het samenwerken binnen het team observeren en zoeken naar bevestiging, danwel extra inzichten, om het verbeterpotentieel te kunnen benoemen en onderbouwen.

3. Diepte interviews

Tevens gaan we met een beperkt aantal teamleden, of stakeholders ingesprek om wederom extra motivatie en onderbouwing te vinden van de resultaten

4. Terugkoppeling

We gaan alle resultaten analyseren en geven in een beknopte rapportage inzicht in de scores op de 11 eigenschappen. Tevens benoemen we de verbeterpotentie, zoals wij die zien

5. Verbeterinterventies

Gezamenlijk bespreken we de voorgestelde verbeterinterventies en maken gezamenlijk een keuze welke we gaan uitvoeren binnen het team.

6. Begeleiding

Afhankelijk van de behoefte gaat het team aan de slag met de verbeterinterventies en kan Flow Business Improvement de verschillende ondersteuning aanbieden.

7. Evaluaties

Tijdens het proces waarin gewerkt wordt aan de verbeterinterventies, houden we frequent evaluaties, om te borgen dat er resutaat wordt geboekt en er een bewust leerproces ontstaat. Hierbij wordt nadrukkelijk gewerkt met de 11 eigenschappen.

8. Meting

Het is mogelijk om op verschillende momenten de meeting opnieuw uit te voeren om te bepalen of er voortgang wordt geboekt, of dat er in een andere fase (tijd) andere aandachtspunten zijn.

Hieronder staan 3 slides afgebeeld van een rapportage van een team dat heeft deelgenomen aan de Barometer®:

Inleiding van de vier flowfasen die onderscheiden kunnen worden. Iedereen kan zich inbeelden wat met deze fasen wordt bedoeld. De ultieme flow is een fase waarin teams, organisatie maar tijdelijk kunnen verblijven. Wanneer de 11 eigenschappen goed zijn georganiseerd, kunnen teams in versnelling zitten en daarook blijven. Kabbeling, dan is er nog voldoende werk te verzetten om als team in versnelling te raken en door te schieten naar de ultieme flow. Wanneer je als team in de blokkade zit, moet je je zorgen maken en snel op zoek gaan naar jullie verbeterpotentieel.

Hierboven is de score te zien van een team dat op de rand zit van kabbeling en versnelling. De score op de 11 eigenschappen geven voldoende aanleiding om met elkaar in dialoog te gaan en de verbeterpotentie vast te stellen.

Hier is de spreiding te zien op de 11 eigenschappen en kun je interessante tegenstellingen met elkaar bespreken. Blijkbaar leven er verschillende beelden in het team.